M.R.Gran Mestre Andoni D’Ortadó

M.R. Assistent Gran Mestre Jan Frey

Respectable Germà Francesc Barbero